Логотип Кадастр
Одеська міська рада
Департамент архітектури та містобудування
ГЕО-ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА
МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ м. ОДЕСИ
Заснована в 2013 році

ЗАКОНОДАВСТВО, НОРМАТИВНІ АКТИ

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. № 559 «Про містобудівний кадастр», Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму створення служби містобудівного кадастру у складі управління архітектури та містобудування Одеської міської ради на 2013-2016 роки (додаток 1).
 2. Департаменту фінансів Одеської міської ради забезпечити фінансування видатків по службі містобудівного кадастру в межах коштів, передбачених у бюджеті міста Одеси на відповідний рік на утримання управління архітектури та містобудування Одеської міської ради.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з планування забудови територій та архітектури.

Міський голова: О. Костусєв


Додаток 1 до рішення
Одеської міської ради
від 16.04.2013р. №3320-VI

Програма створення служби містобудівного кадастру у складі управління архітектури та містобудування Одеської міської ради на 2013-2016 роки

Додаток 1 до Програми

1. ПАСПОРТ
Програми створення служби містобудівного кадастру у складі управління архітектури та містобудування Одеської міської ради на 2013-2016 роки

1 Ініціатор розроблення Програми Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради
2 Розробник Програми Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради
3 Співробітники Програми  
4 Відповідальний виконавець Програми Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради
5 Учасники Програми  
6 Терміни реалізації Програми 2013-2016 роки
6.1 Етапи виконання Програми І етап – 2013-2014 роки
ІІ етап – 2015-2016 роки
7 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: 1310 тис.грн
7.1 Кошти бюджету міста Одеси 1310 тис.грн
7.2 Кошти інших бюджетів  
7.3 Кошти інших джерел  

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Перехід України до ринкової економіки потребує створення нового відповідно до сучасних умов містобудівного кадастру, який би став інформаційною інфраструктурою, що підтримує ринково-інвестиційний механізм, і був направлений на забезпечення інтересів держави та територіальної громади, а також на інформаційне забезпечення функціонування цивілізованих стосунків, пов'язаних з містобудівною діяльністю.

Здатність суспільства та його інституцій збирати, обробляти, аналізувати, систематизувати та накопичувати інформацію, забезпечувати свободу інформаційного обміну і доступу є важливою передумовою соціального та технічного прогресу.

Інформація суспільства, формування національних інформаційних та кадастрових систем – один із чинників становлення української державності.

З огляду на основні напрямки нормативно-правової роботи щодо впровадження будівельної реформи слід зазначити, що у напрямку дерегуляції та поліпшення інвестиційного клімату 12 березня 2011 року набув чинності Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», який вперше створив законодавчі підстави для утворення та функціонування містобудівного кадастру, що дозволить ефективніше використовувати територію, забезпечувати стійкий розвиток міст і районів, зменшить терміни розробки містобудівної документації та її фінансування.

На виконання положень Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» була прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 «Про містобудівний кадастр», якою затверджено Положення про містобудівний кадастр, Типове положення про службу містобудівного кадастру з визначенням структури, порядку створення, функціонального призначення містобудівного кадастру в системі місцевих органів управління.

Відповідно до норм чинного законодавства Кабінетом Міністрів України та Міністерством регіонального розвитку України поставлено завдання здійснити організаційні заходи щодо створення і забезпечення функціонування служб містобудівного кадастру на регіональному та базовому рівнях.

Створення відповідної геоінформаційної системи містобудівного кадастру має стати інтегрованим корпоративним рішенням, яке базується на сучасних геоінформаційних технологіях зі створенням центрального сховища даних (із включенням до єдиної системи інформаційних ресурсів даних галузевих кадастрів, на місцевому рівні та іншої, обумовленої законодавством інформації) і визначенням єдності організаційних, технічних та технологічних принципів будування геоінформаційних підсистем різного рівня.

Ведення містобудівного кадастру здійснюється службами містобудівного кадастру шляхом формування і актуалізації інформаційних ресурсів містобудівного кадастру відповідного рівня після отримання, систематизації, узагальнення та реєстрації відомостей і документів, що надійшли від базових суб'єктів містобудівного кадастру, рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо планування і забудови території та результатів містобудівного моніторингу.

З метою реалізації державної політики у сфері містобудування постає необхідність запровадження комплексного підходу до вирішення питання щодо створення містобудівного кадастру – державної системи зберігання і використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови; інформаційних ресурсів державних будівельних норм, стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, що дозволить реалізувати генеральний план та стратегію розвитку м. Одеси, закладену на певний термін.

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є забезпечення на території міста Одеси проведення єдиної політики у сфері містобудування та архітектури, створення та розгортання Автоматизованої геоінформаційної системи служби містобудівного кадастру для постійної актуалізації та використання інтегрованих даних про господарський, містобудівний розвиток території міста.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Сучасні зміни в економічних відносинах створюють відповідний територіальний світогляд на відповідну їм містобудівну політику в проектній справі, що реалізується шляхом прийняття проектних рішень щодо покращення містобудівної ситуації та розвитку і управління всіма видами територій. Вихідні та базові матеріали, необхідні для розроблення та реалізації проектної документації, є значним інформаційним ресурсом. Актуальність та достовірність таких матеріалів суттєво впливає на якість і ефективність проектних рішень. Тому виникає необхідність організації ефективної системи збору, обробки, зберігання інформації містобудівного кадастру на місцевому рівні, своєчасного надання її суб’єктам містобудування, іншим користувачам та органам управління.

Реалізація Програми щодо створення автоматизованої системи геопросторових даних у складі містобудівного кадастру як спеціалізованої системи найбільш повних даних про належність територій до відповідних функціональних зон, їх сучасне та перспективне призначення, екологічну, інженерно-геологічну ситуацію, стан забудови та інженерного забезпечення, характеристики будинків і споруд на землях усіх форм власності має базуватись на наявних даних про планування та забудову територій міста, а також на інформації, отриманій з інших джерел: земельного та інших видів кадастрів, матеріалів технічної інвентаризації будівель і споруд, картографічних та топографо-геодезичних матеріалів, які отримуються у встановленому чинним законодавством порядку.

Регламент взаємодії Служби містобудівного кадастру і базових суб'єктів постачання інформаційних ресурсів визначається відповідним рішенням органа місцевого самоврядування.

Належна інформаційна політика у сфері містобудування і територіального планування, її технологічне забезпечення відповідно до новітніх технологій, впровадження автоматизованої системи даних забезпечить вирішення широкого кола завдань управління розвитком територій.

Тому об’єднання в одній автоматизованій системі інформаційних ресурсів галузевих кадастрів та інформаційних систем з питань використання територій, їх кадастрового, екологічного, інженерно-геологічного, сейсмічного, гідрогеологічного та іншого районування створить передумови для переходу на новий рівень управління територіями.

Передбачені Програмою заходи спрямовані на створення належних умов для діяльності служби містобудівного кадастру з планового введення до інформаційної бази даних кадастрової інформації, обслуговування автоматизованої інформаційної системи містобудівного кадастру та забезпечення кадастровою інформацією органів управління, інших суб`єктів містобудівної діяльності.

Джерелами фінансування Програми є кошти міського бюджету.

Ресурсне забезпечення виконання завдань Програми наведені у додатку 2 до Програми.

Програма розрахована на період 2013-2016 років і складається з двох етапів:

 • I етап (2013-2014 роки) – створення у складі управління архітектури та містобудування Одеської міської ради служби містобудівного кадастру, в тому числі формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та введення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру;
 • II етап (2015-2016 роки) – функціонування та удосконалення діяльності служби містобудівного кадастру міста Одеси.

5. Заходи та завдання Програми

Створення і функціонування служби містобудівного кадастру міста Одеси та її складових – це основні напрямки діяльності, які сприятимуть досягненню поставленої мети шляхом виконання заходів Програми. Завдання та заходи програми наведені у додатку 3.

6. Очікувані результати та ефективність Програми

Виконання заходів, визначених Програмою, в цілому сприятиме створенню та функціонуванню містобудівного кадастру в області на базі сучасних геоінформаційних технологій, які нададуть можливість звести різноманітні дані і моделі в єдину несуперечливу модель, яка у подальшому може бути ефективно застосована в різних технологіях аналізу і управління, в тому числі задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві.

Взагалі результатом проведених заходів стане:

 • формування та ведення бази даних про нормативно-правові акти у сфері містобудування, а також будівельні норми, державні стандарти і правила;
 • перехід у цифровий формат та введення до бази даних містобудівного кадастру наявної картографічної та топографо-геодезичної інформації, затвердженої містобудівної документації, даних про забудову та інше використання території міста;
 • формування програмно-технічного комплексу геопросторових даних містобудівного кадастру та системи захисту кадастрової інформації;
 • фіксація результатів моніторингу стану розроблення і реалізації генерального плану, планів зонування територій (зонінгів) та детальних планів територій;
 • створення єдиного простору між суб’єктами інформаційного обміну містобудівного кадастру;
 • введення до бази даних містобудівного кадастру інформації з питань використання територій, екологічного, інженерно-геологічного, сейсмічного, гідрогеологічного та іншого районування території регіону на підставі даних, що надійшли з відповідних галузевих кадастрів та інформаційних систем;
 • отримання достовірної кадастрової інформації, що дозволить приймати більш ефективні рішення, більш точно прогнозувати і моделювати рівень ринкових, інвестиційних відносин, що важливо для поповнення бюджету, та впливати на розвиток території в цілому.

Результативні показники

№ з/пПоказникиОдиниці виміруДжерело інформаціїЗагальний обсяг фінансування
1 затрат
1.1 Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми тис.грн Програма 1310
2 продукту
2.1 Формування Служби містобудівного кадастру од. Програма 1
3 ефективності
3.1 Обслуговування користувачів містобудівного кадастру осіб/год Програма 100
4 якості
4.1 Своєчасне обслуговування на запит даних містобудівного кадастру запит/год Програма 100

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради здійснює безпосередній контроль за виконанням заходів Програми.

Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради щоквартально до 15 числа наступного за звітним періодом місяця подає управлінню економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради інформацію про стан виконання Програми згідно додатку 4 розпорядження міського голови від 01.10.2012 року № 938-01р «Про затвердження Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання» разом з пояснювальною запискою.

Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради щорічно звітує про хід виконання Програми за звітний період на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради.

Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради публікує основні результати реалізації Програми у засобах масової інформації.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми управління архітектури та містобудування Одеської міської ради складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд до Одеської міської ради разом з пояснювальною запискою не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання.

Секретар ради: О. Бриндак


f