Логотип Кадастр
Одеська міська рада
Департамент архітектури та містобудування
ГЕО-ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА
МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ м. ОДЕСИ
Заснована в 2013 році

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЛУЖБУ

ПОЛОЖЕННЯ

Про Службу містобудівного кадастру управління архітектури та містобудування
одеської міської ради

Загальні положення

1. Служба містобудівного кадастру (далі – Служба) управління архітектури та містобудування Одеської міської ради (далі – УАМ ОМР) забезпечує обслуговування території м. Одеси та входить до складу державної кадастрової системи з ведення містобудівного кадастру.

2. Склад та штатна чисельність працівників Служби встановлюються на підставі наказу начальника УАМ ОМР відповідно до штатного розкладу.

3. Структура Служби містобудівного кадастру визначається відповідно до обсягу інформації, що вводиться, обробляється, зберігається та видається на запит користувачів, типу мережі системи електронного зв'язку, що експлуатується, а також встановленого порядку звітності. Служба містобудівного кадастру в системі територіального управління

4. Служба діє у складі УАМ ОМР.

5. УАМ ОМР здійснює керівництво Службою містобудівного кадастру з питань щодо: організації створення та ведення містобудівного кадастру, визначення завдань моніторингу об'єктів, залучення науково-дослідних та проектно-вишукувальних організацій для впровадження інноваційних технологій ведення містобудівного кадастру; визначення пріоритетів формування містобудівного кадастру і черговості виконання робіт; участі у підготовці та поданні звітів органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування про стан ведення містобудівного кадастру та результати кадастрової діяльності; введення в межах компетенції в дію керівних документів щодо діяльності з ведення містобудівного кадастру.

6. Служба в процесі своєї діяльності взаємодіє із зазначеними в пункті 7 цього Положення джерелами вихідної інформації і користувачами кадастрової інформації.

7. Джерелами вихідної інформації для містобудівного кадастру є: спеціально уповноважені органи містобудування та архітектури, органи технічної інвентаризації, земельних ресурсів, державної статистики, управління та розпорядження державним майном, державного санітарно-епідеміологічного контролю, охорони навколишнього природного середовища, контролю за використанням і охороною культурної спадщини, підприємства з виконання картографо-геодезичних робіт та інженерно-будівельних вишукувань, інші структурні підрозділи відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що ведуть свої регістри і бази даних; інші підприємства, установи та організації, що виконують натуральні обстеження, зйомки та вишукування; юридичні і фізичні особи, що мають матеріали, необхідні для формування містобудівного кадастру.

8. Користувачами кадастрової інформації можуть бути: органи, відповідальні за розв'язання задач та підготовки пропозицій з політики збалансованого в ресурсному і правовому відношенні розвитку території та поселень, визначення пріоритетів інвестування, - для виконання їх функцій; замовники містобудівної документації, забудовники - для надання земель під забудову, отримання містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок, завдання на проектування, технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта будівництва, вишукування і проведення робіт з будівництва, формування будівельного паспорта; проектні, вишукувальні, науково-дослідні та будівельні підприємства - для отримання вихідних даних на виконання відповідних робіт; спеціально уповноважені органи містобудування та архітектури - для складення містобудівних умов і обмежень, контролю за розробленням містобудівної документації, відведення, містобудівного освоєння та використання земельних ділянок, забезпечення іншої містобудівної діяльності; органи земельних ресурсів - для регулювання землекористування, організації встановлення меж населених пунктів і адміністративно-територіальних одиниць, окремих земельних ділянок, підготовки пропозицій щодо встановлення розміру платежів за землю і нормативної оцінки земельних ділянок з урахуванням містобудівної цінності території, ведення моніторингу земель поселень; органи державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі - для контролю за використанням земельних ділянок відповідно до цільового призначення; органи з управління та розпорядження державним майном - для проведення оцінки нерухомості з урахуванням її містобудівної цінності та пов'язаної з нею території; органи охорони навколишнього природного середовища - для розроблення природоохоронних заходів, проведення моніторингу, нагляду і контролю за використанням природних ресурсів і станом навколишнього природного середовища населених пунктів, їх систем; фінансові установи, інвестори, страхові компанії - для визначення рентних платежів з урахуванням містобудівної цінності території, оцінки і страхування ризику інвестицій під час освоєння територій; служби державних кадастрів і галузеві банки даних - для взаємоузгодження ведення розподілених баз даних і отримання кадастрової інформації; органи, що ведуть державну реєстрацію прав на нерухоме майно; інші органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи - для отримання відповідної інформації для містобудівних потреб. Функції Служби містобудівного кадастру

9. Завданням Служби є: інформаційне забезпечення суб'єктів містобудівної діяльності на відповідній території; надання документів для підтвердження стану та якості об'єктів як джерела даних для розвитку ринку нерухомості; проведення моніторингу динамічних процесів у складі, стані і характеристиці об'єктів; організація захисту інформації містобудівного кадастру від природних, техногенних і кримінальних загроз, запобігання можливим порушенням встановленого порядку обробки та використання інформації (витік, спотворення, викрадення, знищення, модифікація, несанкціоноване копіювання та інше втручання до інформаційної системи).

10. Інформація, що вводиться для формування містобудівного кадастру, розподіляється на обов'язкову та додаткову. Обов'язкова інформація отримується з визначених джерел і забезпечує розв'язання задач. Додаткова інформація представляє собою довідкову інформацію. Інформація вводиться шляхом виконання операції з приведення її до встановленого формату, зберігання та передачі до розподілених баз банку даних. Інформація, що вводиться для формування містобудівного кадастру, реєструється відповідно до стандарту про метадані, а результати вносяться у відповідну базу даних.

11. Інформація, що надійшла до банку даних, обробляється для формування просторово-орієнтованих даних відповідних баз даних з визначенням ступеня їх оновлення, внесення до короткотривалого або довготривалого зберігання та до еталонної копії. У процесі обробки інформації проводиться відбір даних для забезпечення встановлених для Служби моніторингових задач та формування їх наборів. Технологічний процес зберігання передбачає операції щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу та операцій з ревізії інформації розподілених баз банку даних відповідно до встановленого графіка.

12. Прийняття та облік запитів користувачів, відбір інформації, регулювання доступу до бази даних містобудівного кадастру, видача аналогових кадастрових документів, довідок та їх копій, даних на електронних носіях, облік послуг, що надавалися користувачам, здійснюються згідно із затвердженим відповідним спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури положенням, погодженим із спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури вищого рівня. Порядок надання інформації на запит комунікаційними каналами встановлюється відповідно до порядку надання санкціонованого доступу.

13. Інформація містобудівного кадастру, що не має обмеження в доступі, надається суб'єкту містобудівної діяльності за його запитом. Обмеження доступу до інформації містобудівного кадастру, що є власністю держави або представляє державну чи комерційну таємницю, встановлюється у порядку, передбаченому законодавством.

14. Служба здійснює: операції з отримання та реєстрації кадастрової інформації; контроль стану кадастрової інформації; операції з первинної обробки даних, із зберігання та оновлення кадастрової інформації; операції з внесення даних до баз даних містобудівного кадастру; операції з обслуговування програмно-технічних комплексів ведення містобудівного кадастру; операції з обслуговування системи зберігання та архівації інформації; операції з інформаційного обміну з нормативно визначеними базами даних; заходи із захисту інформації від несанкціонованого доступу відповідно до вимог законодавства; операції з формування кадастрових документів та їх видача за запитом; операції з формування кадастрових довідок за запитом користувачів в межах санкціонованого доступу до бази даних містобудівного кадастру; операції із забезпечення безпосереднього санкціонованого доступу до кадастрових даних окремих користувачів за відповідним переліком, затвердженим розпорядником інформаційних фондів містобудівного кадастру; адаптацію і супроводження нормативно-правових та методичних документів містобудівного кадастру з урахуванням установлених особливостей; розвиток та вдосконалення містобудівного кадастру на відповідній території; операції з ведення банка даних містобудівного кадастру; попередній розгляд заяв власників, користувачів та розпорядників земельних ділянок, будівель і споруд, ділянок і вузлів інженерних та транспортних комунікацій щодо передбачених змін або реконструкції на відповідність діючим містобудівним регламентам, підготовку висновків; підготовку інформаційних матеріалів для складення будівельного паспорта.

15. Служба додатково забезпечує: оперативне програмно-технічне та технологічне обслуговування містобудівного кадастру; розвиток містобудівного кадастру шляхом організації проведення робіт з удосконалення структури даних, програмно-технічного блоку, способів введення, обробки, зберігання та надання даних тощо; участь у вдосконаленні науково-методичного і нормативно-правового забезпечення містобудівного кадастру; підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів для органів державної влади, органів влади і органів місцевого самоврядування; вивчення попиту на кадастрову інформацію; участь у розвитку міжнародних відносин, створення умов для включення до міжнародних інформаційних систем, забезпечення їх сумісності і взаємодії; участь в організації науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з розвитку і впровадження інформаційних технологій в систему управління територіями. Компетенція Служби містобудівного кадастру

16. Служба має право: отримувати в установленому порядку від органів державної влади і органів місцевого самоврядування, які формують містобудівний кадастр, інформацію, що включена до переліку даних; отримувати в установленому порядку від підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, а також фізичних осіб (власників об'єктів нерухомого майна) матеріали та відомості, які необхідні для ведення містобудівного кадастру; відвідувати в установленому порядку будь-які об'єкти, що включені до структури кадастрової інформації, з метою підтвердження достовірності відомостей, які надійшли до містобудівного кадастру; вносити разом з відповідним спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції з питань, що належать до її компетенції; передавати в установленому порядку кадастрову інформацію до містобудівного кадастру вищого рівня.

17. Служба організовує та провадить свою діяльність відповідно до: Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, а також вказівок, інструкцій, правил, положень, стандартів та інших нормативних документів та рекомендацій, затверджених Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства; Положення про Службу містобудівного кадастру, інших керівних документів та вимог до містобудівного кадастру.

18. Збір вихідної інформації та моніторинг її зміни регулюється нормативними документами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, що визначають перелік та склад вихідних документів, які підлягають реєстрації та обліку в містобудівному кадастрі, періодичність збору та оновлення інформації, вимог до картографо-геодезичної, проектно-графічної, цифрової та текстової інформації відповідно до її виду і об'єктів містобудівного кадастру.

19. Служба несе відповідальність за достовірність, повноту та своєчасність надання даних містобудівного кадастру користувачам відповідно до законодавства. Структура Служби містобудівного кадастру

20. Служба утворюється як структурний підрозділ у складі УАМ ОМР.

21. Служба забезпечує збір та введення вихідних просторово-орієнтованих даних, що формують базовий набір містобудівного кадастру. У складі Служби передбачається утворення підрозділів із введення та реєстрації кадастрової інформації; обробки, зберігання та оновлення кадастрової інформації; підготовки та видачі кадастрової інформації. Чисельність спеціалістів із введення, обробки та видачі визначається залежно від обсягу обробки даних містобудівного кадастру. З метою забезпечення роботи підрозділів додатково вводяться посади спеціалістів, на яких покладаються обов'язки з обслуговування та супроводження роботи технічних засобів, операційних та спеціальних програм, адміністрування сервера, локальної мережі та системи управління базою даних Служби. Матеріально-технічне забезпечення Служби містобудівного кадастру

22. До матеріально-технічного забезпечення Служби належить забезпечення відповідно до структури, чисельності та обсягу робіт Служби приміщеннями, відповідними меблями, телефонним зв'язком та програмно-технічним комплексом містобудівного кадастру, інформаційно-комунікаційною системою автоматизації процесів збору, обробки, систематизації, реєстрації, зберігання та оновлення кадастрової інформації, визначення санкціонованого доступу і захисту, пошуку документованої інформації, формування і видачі кадастрових документів, актуалізації нормативних документів і нормативно-правових актів, діловодства. Економічні основи діяльності Служби містобудівного кадастру

23. Утворення Служби, створення та ведення містобудівного кадастру на базовому (місцевому) рівні - фінансується за рахунок коштів місцевих бюджетів.

24. Органам державної влади та органам місцевого самоврядування всіх рівнів кадастрова інформація надається безкоштовно. Обмін інформацією між державними кадастрами здійснюється на безоплатній основі згідно з договорами про обмін інформацією. Видача кадастрових аналогових документів проводиться безоплатно. Довідкова інформація містобудівного кадастру заінтересованим суб'єктам містобудівної діяльності надається безоплатно.

f