Герб ОдессыОдесский городской совет
Управление архитектуры
и градостроительства

Новости Украина

Все новости
28.09.2015 16:33

Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України

 

Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо покращення інформаційної взаємодії Державного земельного кадастру, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, містобудівного кадастру, державних кадастрів інших природних ресурсів, інших державних кадастрів, реєстрів та інформаційних систем, що містять відомості про геопросторові об’єкти.

Головна мета законопроекту: об'єднання відомостей земельного, містобудівного кадастру та державного реєстру прав, їх технічна інтеграція з іншими кадастрами та інформаційними системами (без ломки існуючої інституційної системи їх ведення - за рахунок єдиного адміністрування та уніфікації існуючих інформаційних систем, створення єдиної структури файлу обміну геоінформаційними даними) із наданням прямого доступу до них органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування.


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):


1) у пункті "ґ" частини першої статті 15 слова «та адміністрування» виключити;


2) у пункті "ґ" частини першої статті 15-1 слова «та адміністрування» виключити;


3) у частині другій статті 193


слова «кадастрів інших природних ресурсів» замінити словами «державних кадастрів інших природних ресурсів, інших державних кадастрів, реєстрів та інформаційних систем, що містять відомості про геопросторові об’єкти»;


доповнити абзацом другим такого змісту

«У складі Державного земельного кадастру ведуться Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та містобудівний кадастр.».

 

У Законі України «Про Державний земельний кадастр» (Відомості Верховної Ради України, 2012, № 8, ст. 61):

1) статтю 5 поповнити новими частинами такого змісту

«6. В складі Державного земельного кадастру також відповідно до закону ведуться Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та містобудівний кадастр.

Державні кадастри інших природних ресурсів, інші державні кадастри, реєстри та інформаційні системи, що містять відомості про геопросторові об’єкти, ведуться на основі Державного земельного кадастру.»;

2) у статті 6


у частині першій слова «та адміністрування» виключити;


частину третю викласти в такій редакції

«3. Адміністратором Державного земельного кадастру є визначений Кабінетом Міністрів України суб’єкт господарської діяльності, що здійснює заходи із створення та супроводження єдиного програмного забезпечення Державного земельного кадастру (та, у його складі, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно і містобудівного кадастру) та відповідає за технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних, що містяться у ньому.»;


3) у частині другій статті 7


у абзаці другому слова «та адміністрування» виключити;


у абзаці третьому слова «та адміністрування» виключити;


абзац тринадцятий виключити;


4) у статті 8 частину шосту викласти у такій редакції

«6. Картографічна основа Державного земельного кадастру є єдиною для формування та ведення містобудівного кадастру, державних кадастрів інших природних ресурсів, інших державних кадастрів, реєстрів та інформаційних систем, що містять відомості про геопросторові об’єкти.»;


5) у статті 30


у частині першій

абзац перший викласти у такій редакції

«1. Орган державної реєстрації прав має доступ до відомостей Державного земельного кадастру про:»;

абзаци п’ятий виключити;


у частині другій

абзац перший викласти у такій редакції

«2. Орган, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, має доступ до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про:»;

абзац другий пункту «в» виключити;


частину третю викласти у такій редакції

«3. Інформаційна взаємодія органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, та органу державної реєстрації прав здійснюється шляхом безпосереднього взаємного доступу до відомостей відповідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру.

Порядок доступу органу державної реєстрації прав до відомостей Державного земельного кадастру та органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлюється Кабінетом Міністрів України.»;

0
6) статтю 31 викласти у такій редакції

«Стаття 31. Інформаційна взаємодія Державного земельного кадастру, містобудівного кадастру, державних кадастрів інших природних ресурсів, інших державних кадастрів, реєстрів та інформаційних систем, що містять відомості про геопросторові об’єкти

Для забезпечення ведення Державного земельного кадастру, містобудівного кадастру, державних кадастрів інших природних ресурсів, інших державних кадастрів, реєстрів та інформаційних систем, що містять відомості про геопросторові об’єкти, Кабінет Міністрів України затверджує Порядок інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами, перелік відомостей, обмін якими та/або взаємний доступ до яких може здійснюватися в порядку такої взаємодії, а також порядки їх адміністрування.»;


7) у частині першій статті 38


у абзаці п’ятому слова «в режимі читання» виключити;


у абзаці шостому слова «банкам, центральному органу виконавчої влади, який здійснює державний контроль за використанням та охороною земель» замінити словами «в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, банкам, органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування».


У Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2010, № 18, ст. 141):

1) у статті 2 абзац третій частини першої викласти в такій редакції

«Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) - єдина державна інформаційна система в складі Державного земельного кадастру, що містить відомості про права на об’єкти нерухомого майна, а також про обтяження та суб'єктів цих прав;»;


2) у частині третьої статті 4

абзац перший доповнити словами «крім випадків, встановлених Кабінетом Міністрів України»;

абзац другий доповнити словами «крім випадків, встановлених Кабінетом Міністрів України»;


3) у статті 6 частину третю викласти в такій редакцій «3. Адміністратором Державного реєстру прав є визначений Кабінетом Міністрів України суб’єкт господарської діяльності, що здійснює заходи із створення та супроводження єдиного програмного забезпечення Державного земельного кадастру (та, у його складі, Державного реєстру прав і містобудівного кадастру) та відповідає за технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних, що містяться у ньому.»;


4) у статті 7 пункти 3 та 4 виключити;


5) у частині першій статті 10 слова «і обтяження, суб'єктів прав, об'єкти нерухомого майна» замінити словами «на об’єкти нерухомого майна, а також про обтяження та суб'єктів цих прав»;


6) у частині третій статті 15 після слів «проводиться після» додати слова «державної реєстрації земельної ділянки та/або»;

1
7) частину першу статті 25 доповнити абзацами другим та третім такого змісту

«Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці, містить кадастровий номер земельної ділянки, а у разі реєстрації прав на земельну ділянку - співпадає з її кадастровим номером.

У разі якщо земельна ділянка, на якій розташовано об’єкт нерухомого майна, не сформована або не має кадастрового номеру - реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна, містить номер відповідного кадастрового кварталу.»;


8) у статті 28-1


у частині першій

абзац перший викласти у такій редакції

«1. Орган, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, має доступ до відомостей Державного реєстру прав про:»;

абзац другий пункту 3 виключити;


у частині другій

абзац перший викласти у такій редакції

«2. Орган державної реєстрації прав має доступ до відомостей Державного земельного кадастру про:»;

абзаци п’ятий та шостий виключити;


частину третю викласти у такій редакції

«3. Взаємодія органу державної реєстрації прав та органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, здійснюється шляхом безпосереднього взаємного доступу до відомостей відповідно Державного земельного кадастру та Державного реєстру прав.

Порядок доступу органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, до відомостей Державного реєстру прав та органу державної реєстрації прав до відомостей Державного земельного кадастру встановлюється Кабінетом Міністрів України.»;

1
9) Розділ V "ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ" викласти у такій редакції


«Розділ V "ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ"

Кабінету Міністрів України забезпечити:

до 1 липня 2016 року


складання органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, вичерпних реєстрів земельних ділянок, речові права на які (документи, що посвідчують права на які) зареєстровано за законодавством, що діяло до 1 січня 2013 року (окремо по земельних ділянках, права на які (документи, що посвідчують права на які) зареєстровано до та після 1 січня 2004 року) та їх передачу органу державної реєстрації прав;


автоматизоване перенесення записів Державного реєстру земель про речові права на земельні ділянки (зареєстровані після 1 січня 2004 року згідно реєстрів, зазначених у абзаці другому цього пункту) та їх обтяження, про суб’єктів таких прав та документи, що посвідчують такі права, до Державного реєстру прав. З моменту автоматизованого перенесення відповідної інформації перенесені записи вважаються відомостями Державного реєстру прав, а права та обтяження на відповідні земельні ділянки - зареєстрованими (крім випадків, коли права на такі земельні ділянки зареєстровані в Державному реєстрі прав після 1 січня 2013 року);


автентичність відомостей про земельні ділянки та права на них (зареєстровані за законодавством, що діяло до 1 січня 2013 року) у програмному забезпеченні Державного земельного кадастру відповідним відомостям у Державному реєстрі земель, документації із землеустрою, електронних та інших документах, що стали підставою для їх внесення;


до 1 липня 2017 року


присвоєння кадастрових номерів усім земельним ділянкам, речові права на які (документи, що посвідчують права на які) зареєстровано до 1 січня 2004 року (згідно реєстрів, зазначених у абзаці другому цього пункту) та автоматизоване перенесення відповідних відомостей про речові права на такі земельні ділянки (із зазначенням присвоєних їм кадастрових номерів) та їх обтяження, про суб’єктів таких прав та документи, що посвідчують такі права, до Державного реєстру прав. З моменту автоматизованого перенесення відповідної інформації перенесені записи вважаються відомостями Державного реєстру прав, а права та обтяження на відповідні земельні ділянки - зареєстрованими (крім випадків, коли права на такі земельні ділянки зареєстровані в Державному реєстрі прав після 1 січня 2013 року).».


У Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011, № 34, ст. 343):

1) у статті 16 абзац третій частини першої виключити;


2) у статті 22


у абзаці другому частини першої слова «з урахуванням даних» замінити словами «у складі»;

1
частину другу доповнити абзацами третім та четвертим такого змісту

«Взаємодія уповноважених органів містобудування та архітектури та органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, здійснюється шляхом безпосереднього взаємного доступу до відомостей відповідно Державного земельного кадастру та містобудівного кадастру.

Порядок доступу органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, до відомостей містобудівного кадастру та органу органів містобудування та архітектури до відомостей Державного земельного кадастру встановлюється Кабінетом Міністрів України.»;


доповнити частиною восьмою такого змісту

«8. Адміністратором містобудівного кадастру є визначений Кабінетом Міністрів України суб’єкт господарської діяльності, що здійснює заходи із створення та супроводження єдиного програмного забезпечення Державного земельного кадастру (та, у його складі, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно і містобудівного кадастру) та відповідає за технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних, що містяться у ньому.».


У Законі України «Про основи містобудування» (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 52, ст. 683):

1) у абзаці восьмому статті 2 слова «містобудівних кадастрів населених пунктів» замінити словами «містобудівного кадастру на місцевому рівні»;


2) у абзаці восьмому частини першої статті 14 слова «населених пунктів» замінити словами «на місцевому рівні».


У Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 17, ст. 99):
статтю 49 доповнити частинами третьою та четвертою такого змісту

«Адміністратором державного лісового кадастру є визначений Кабінетом Міністрів України адміністратор Державного земельного кадастру, що здійснює заходи із створення та супроводження програмного забезпечення державного лісового кадастру та відповідає за технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних, що містяться у ньому.

Порядок адміністрування державного лісового кадастру встановлюється Кабінетом Міністрів України.».


У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189):
статтю 28 доповнити частинами третьою, четвертою та п’ятою такого змісту

«Державний водний кадастр ведеться на основі Державного земельного кадастру.

Адміністратором державного водного кадастру є визначений Кабінетом Міністрів України адміністратор Державного земельного кадастру, що здійснює заходи із створення та супроводження програмного забезпечення державного водного кадастру та відповідає за технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних, що містяться у ньому.

Порядок адміністрування державного водного кадастру встановлюється Кабінетом Міністрів України.».


У Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340):
статтю 43 доповнити частинами третьою, четвертою та п’ятою такого змісту

«Державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин ведеться на основі Державного земельного кадастру.

Адміністратором державного кадастру родовищ і проявів корисних копалин є визначений Кабінетом Міністрів України адміністратор Державного земельного кадастру, що здійснює заходи із створення та супроводження програмного забезпечення державного кадастру родовищ і проявів корисних копалин та відповідає за технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних, що містяться у ньому.

Порядок адміністрування державного кадастру родовищ і проявів корисних копалин встановлюється Кабінетом Міністрів України.».


У Законі України «Про тваринний світ» (Відомості Верховної Ради України, 2002, № 14, ст. 97):
у статті 56

після частини першої додати нові частини такого змісту

«Державний кадастр тваринного світу ведеться на основі Державного земельного кадастру.

Адміністратором державного кадастру тваринного світу є визначений Кабінетом Міністрів України адміністратор Державного земельного кадастру, що здійснює заходи із створення та супроводження програмного забезпечення державного кадастру тваринного світу та відповідає за технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних, що містяться у ньому.»;

частини другу, третю та четверту вважати відповідно частинами четвертою, п’ятою та шостою;

у частині шостій після слів «Порядок ведення» додати слова «та адміністрування».


У Законі України «Про рослинний світ» (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 22-23, ст. 198):
у статті 38

після частини другої додати нові частини такого змісту

«Кадастр рослинного світу ведеться на основі Державного земельного кадастру.

Адміністратором кадастру рослинного світу є визначений Кабінетом Міністрів України адміністратор Державного земельного кадастру, що здійснює заходи із створення та супроводження програмного забезпечення кадастру рослинного світу та відповідає за технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних, що містяться у ньому.»;

частину третю вважати відповідно частиною п’ятою;

у частині п’ятій слово «і» замінити словами «ведення та адміністрування».


У Законі України «Про природно-заповідний фонд України» (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 34, ст. 502):
у статті 59

у частині першій після слова «ведеться» додати слова «на основі Державного земельного кадастру»;

доповнити новими частинами такого змісту

«Адміністратором державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду є визначений Кабінетом Міністрів України адміністратор Державного земельного кадастру, що здійснює заходи із створення та супроводження програмного забезпечення державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду та відповідає за технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних, що містяться у ньому.

Порядок адміністрування державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду встановлюється Кабінетом Міністрів України.».


У Законі України «Про поводження з радіоактивними відходами» (Відомості Верховної Ради України, 1995, № 27, ст. 198):
у статті 16

після частини другої додати нові частини такого змісту

«Державний кадастр сховищ радіоактивних відходів ведеться на основі Державного земельного кадастру.

Адміністратором державного кадастру сховищ радіоактивних відходів є визначений Кабінетом Міністрів України адміністратор Державного земельного кадастру, що здійснює заходи із створення та супроводження програмного забезпечення державного кадастру сховищ радіоактивних відходів та відповідає за технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних, що містяться у ньому.»;

частини третю та четверту вважати відповідно частинами п’ятою та шостою;

у частині шостій після слів «радіоактивних відходів» додати слова «та порядок його адміністрування».


У Законі України «Про охорону культурної спадщини» (Відомості Верховної Ради України, 2000, № 39, ст. 333):
статтю 13 доповнити новими частинами такого змісту

«3. Реєстр ведеться на основі Державного земельного кадастру.

Адміністратором Реєстру є визначений Кабінетом Міністрів України адміністратор Державного земельного кадастру, що здійснює заходи із створення та супроводження програмного забезпечення Реєстру та відповідає за технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних, що містяться у ньому.
Порядок ведення та адміністрування Реєстру встановлюється Кабінетом Міністрів України.».

У Законі України «Про курорти» (Відомості Верховної Ради України, 2000, № 50, ст. 435):

1) статтю 36 доповнити новими частинами такого змісту

«Державний кадастр природних територій курортів України ведеться на основі Державного земельного кадастру.

Адміністратором державного кадастру природних територій курортів України є визначений Кабінетом Міністрів України адміністратор Державного земельного кадастру, що здійснює заходи із створення та супроводження програмного забезпечення державного кадастру природних територій курортів України та відповідає за технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних, що містяться у ньому.

Порядок адміністрування державного кадастру природних територій курортів України встановлюється Кабінетом Міністрів України.»;


2) статтю 37 доповнити новими частинами такого змісту

«Державний кадастр природних лікувальних ресурсів України ведеться на основі Державного земельного кадастру.

Адміністратором державного кадастру природних лікувальних ресурсів України є визначений Кабінетом Міністрів України адміністратор Державного земельного кадастру, що здійснює заходи із створення та супроводження програмного забезпечення державного кадастру природних лікувальних ресурсів України та відповідає за технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних, що містяться у ньому.

Порядок адміністрування державного кадастру природних лікувальних ресурсів України встановлюється Кабінетом Міністрів України.».


ІІ. Прикінцеві положення


Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім пункту 3 Розділу ІІ "Прикінцеві положення", який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

Установити, що до моменту створення єдиного програмного забезпечення Державного земельного кадастру (та, у його складі, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно і містобудівного кадастру), об’єктом використання, інтеграції та адміністрування є існуюче програмне забезпечення Державного земельного кадастру, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, містобудівного кадастру, державних кадастрів інших природних ресурсів, інших державних кадастрів, реєстрів та інформаційних систем, що містять відомості про геопросторові об’єкти, усі повноваження з адміністрування якого з дня набрання чинності цим Законом переходять до визначеного Кабінетом Міністрів України відповідно до цього Закону Адміністратора Державного земельного кадастру.

Кабінету Міністрів України:

у тримісячний строк


привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;


забезпечити перегляд і приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;


визначити Адміністратора Державного земельного кадастру, що здійснюватиме заходи із створення та супроводження єдиного програмного забезпечення Державного земельного кадастру (та, у його складі, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно і містобудівного кадастру), державних кадастрів інших природних ресурсів, інших державних кадастрів, реєстрів та інформаційних систем, що містять відомості про геопросторові об’єкти, та відповідатиме за технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних, що містяться у них;


забезпечити інтероперабельність та інтеграцію програмного забезпечення Державного земельного кадастру, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно і містобудівного кадастру, а також організацію взаємного доступу до них органів, на які відповідно до закону покладено їх ведення;


визначити вимоги до змісту, структури і технічних характеристик уніфікованих електронних документів, у формі яких відомості про геопросторові об’єкти (включаючи об’єкти нерухомого майна, технічні характеристики якого визначені за результатами його технічної інвентаризації) вноситимуться до Державного земельного кадастру (та, у його складі, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно і містобудівного кадастру), державних кадастрів інших природних ресурсів, інших державних кадастрів, реєстрів та інформаційних систем, що містять відомості про геопросторові об’єкти;

1
до 1 січня 2017 року

2
забезпечити проведення суцільної інвентаризації (із внесенням відповідних відомостей до Державного земельного кадастру) земельних ділянок державної власності, які використовуються без правовстановлюючих документів та/або відомості про які не внесено до Державного земельного кадастру, та оформлення відповідно до закону права власності та користування ними (в тому числі, шляхом продажу таких земельних ділянок або прав на них на земельних торгах);

1
забезпечити доступ органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до Державного земельного кадастру, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та містобудівного кадастру, в тому числі шляхом надання їм можливості відображення у режимі реального часу та використання (в межах встановлених законом повноважень) відповідних відомостей у власних інформаційних системах.